Nabízím kvalitu a solidnost poskytovaných služeb, vycházející z dlouholetých zkušeností ve státní správě i při zastupování investorů. S úřady a úředníky pokud možno neválčím, právě naopak. Snažím se být jejich partnerem, který jim doslova ulehčuje práci, což je zároveň v nejlepším zájmu mých klientů. Jsme spolu na jedné lodi. Protože základem pro zajištění bezproblémového a rychlého povolení stavby jsou kvalitní podklady, soustředím se zejména na počáteční fázi celého procesu. Ta zahrnuje detailní seznámení s dokumentací a místem záměru, často opomíjené prověření majetkových vztahů a rychlou konzultaci s příslušným stavebním úřadem, vše ve snaze co nejrychleji identifikovat případné vady a zajistit jejich nápravu rychlou koordinací s projektem. Pokud požaduji od dotčených subjektů rychlé vyřízení žádosti, je rozhodující kvalita podání, bez nutnosti dodatečného doplňování a upravování.

INŽENÝRING:

 • stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury
 • podklady k žádosti o vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu
 • výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • územní rozhodnutí, územní souhlas
 • stavební povolení, ohlášení stavebního záměru
 • změna stavby před dokončením
 • ohlášení odstranění stavby
 • poradenská činnost v přípravě staveb – inženýringu
 • veřejnoprávní smlouva, nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva, nahrazující stavební povolení

Ostatní činnosti:

 • zaměření stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení
 • zpracování dokumentace bouracích prací
 • zpracování dokumentace (pasportizace) aktuálního stavu objektů v místě plánované liniové stavby

Životopis, praxe:

2008 – 2018 vedoucí stavebního odboru Úřadu městyse  Luka nad Jihlavou
2007 – 2007 referent stavebního úřadu Magistrátu města Jihlava
1996 – 2006 pracovník inženýringu společnosti ATELIER PENTA, v. o. s. 
1991 – 1996 referent stavebního úřadu Městského úřadu Jihlava
1983 – 1987 SPŠ stavební Brno

Kontakt:

Roman GÖTH
Žižkova 1872/89 (Krystal, 1.patro, dveře 218)
586 01 Jihlava 
IČO:72529806
tel.: +420 732 499 236
e-mail: jihlava@inzenyring-goth.cz